Vrienden : Wie we zijn

Vereniging van Vrienden van Roeivalidatie

RSIN: 816049282

Crooswijksebocht 100
3034 NC Rotterdam

Telefoon: 010 412 3277

e-mail: vvr.secretariaat@gmail.com

Doelstelling:
Het verwerven van gelden, nodig om het werk van de Stichting Roeivalidatie mogelijk te maken.

Het Beleidsplan ligt vast in een document waarin onder andere staat te lezen:
De Vereniging heeft ten doel het ontplooien van ondersteunende activiteiten ten behoeve van de te Rotterdam gevestigde Stichting Roeivalidatie, organisatie ter bevordering van therapeutisch roeien door gehandicapten in Nederland, waaronder met name begrepen het geven van financiële ondersteuning aan de Stichting Roeivalidatie en voorts het ondernemen van al datgene dat strekt tot het realiseren van de doelstelling van de Stichting Roeivalidatie, meer in het bijzonder het propageren, stimuleren, bevorderen van en het geven van informatie en het verzorgen van publiciteit betreffende de activiteiten van de Stichting Roeivalidatie op het gebied van therapie en welzijnsbevinden van de gehandicapte deelnemers aan de programma‘s.

Bestuurssamenstelling:
Olaf A.J.H. Smit, voorzitter
Almy L.T. Zwaans
Steven J. Poelman
Wianka van Dorp

De Vereniging kent geen belonings- noch kostendeclaratiesysteem.

*De Vereniging  Vrienden van Roeivalidatie heeft een ANBI-status waardoor giften in de fiscale aftrekbaarheidregeling voor schenkingen vallen.

Zodra de Stichting Roeivalidatie, afgekort SRV, een geldelijke behoefte heeft, meestal in de vorm van materieel, legt zij contact met de Vereniging van Vrienden van Roeivalidatie, afgekort VVR, in de vorm van een met motieven en redenen omklede aanvraag. Deze wordt door de VVR beoordeeld, waarna deze behoudens haar goedkeuring op zoek gaat naar de benodigde gelden voor dekking van de aanvraag van de SRV. Na ingebruikneming en uitzetting van het materieel door de SRV ziet de VVR toe op gepast gebruik en onderhoud.